Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Indien u via onze website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Hierdoor is mogelijk dat u telefonisch of via email wordt benaderd om na te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen. Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op gepubliceerde vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van SMA Accountants B.V. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

SMA hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via <info@sma-accountants.nl>

In dit kader is SMA Accountants NV verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring welke is gebaseerd op ons privacy beleid.

 

Contactgegevens

De compliance officer is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De compliance officer is te bereiken via:

SMA-Accountants NV
t.a.v. de heer W.J.T. (Winfried) Jonk
Fascinatioboulevard 722
2902 VA Capelle aan den IJssel
 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SMA ACCOUNTANTS NV   verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

 1. Cliënten;

 2. Sollicitanten;

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

 

1. Cliënten
 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

  1. de identificatie;

  2. het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;

  3. het onderhouden van contacten met cliënten;

  4. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;

  5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

2. Sollicitanten
 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

  1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;

  2. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;

  3. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

  4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder;

  3. nationaliteit en geboorteplaats;

  4. gegevens als bedoeld onder, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;

  5. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

  6. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

  7. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  8. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  9. gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;

  10. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;

  11. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 1. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SMA ACCOUNTANTS NV   verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (indien een kopie van een identificatiedocument wordt opgeslagen in een dossier wanneer wij hiervoor de wettelijke verplichting hebben);

 • Burgerservicenummer (BSN).

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliënt overeengekomen doelen/dienstverlening.

Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

 

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

SMA ACCOUNTANTS NV   verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw toestemming, zoals bij het verzenden van onze nieuwsbrief met als doel om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;

 • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisatie (NBA) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SMA ACCOUNTANTS NV   bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen;

 • Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;

 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SMA ACCOUNTANTS NV   verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. SMA ACCOUNTANTS NV   blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SMA ACCOUNTANTS NV    gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. SMA ACCOUNTANTS NV   gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door SMA ACCOUNTANTS NV   en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@sma-accountants.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

SMA ACCOUNTANTS NV   wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SMA ACCOUNTANTS NV   neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings-)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de kwaliteitsmanager. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.