Gedrags- en beroepsregels


Op grond van het beleid van onze organisatie is een gedragscode opgesteld die geldt voor alle bestuurders en medewerkers van onze organisatie en de hieraan verbonden kantoren binnen ons netwerk. 
Deze gedragscode is gebaseerd op in Nederland geldende wet- en regelgeving, waarin eisen worden gesteld aan professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid van al onze bestuurders en medewerkers. 

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat regels alleen niet altijd ons gedrag kunnen bepalen – bij veel van de in de dagelijkse praktijk voorkomende situaties en bij complexe vraagstukken is niet altijd direct duidelijk wat de ‘juiste’ handelwijze is – ligt in deze gedragscode een primaire basis voor de gedragingen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Het past in ons beleid om onze organisatie uit oogpunt van transparantie en communicatie met deze kernwaarden naar buiten toe te profileren.


Professionaliteit

Wij verlenen diensten die we professioneel gezien kunnen leveren, waarvoor we de expertise hebben. Voor de dienstverlening komen alleen die medewerkers in aanmerking die gelet op vakbekwaamheid, opleiding en ervaring de cliënt het beste van dienst zijn. Bij de dienstverlening wordt het deskundigheidsniveau bepaald door de soort opdracht en worden specialisten vanuit diverse disciplines op grond van hun expertise ingeschakeld. We denken actief mee over de ontwikkelingen bij onze cliënten en doen zowel gevraagd als ook ongevraagd voorstellen tot verbetering van het ondernemerschap.

 

Integriteit

Wij zijn bij het aangaan en onderhouden van relaties integer en onthouden ons van wat schadelijk is voor de reputatie van onze organisatie. Wij zijn integer in de relatie met cliënten, met andere partijen in het maatschappelijk veld en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen geen toezeggingen die we niet kunnen nakomen. Wij onthouden ons van kwalijke uitspraken over relaties, derden en collega’s. Wij spreken niet over cliënten anders dan voor de uitvoering van de opdracht.

 

Objectiviteit

Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en regelgeving van overheidswege. Bij onze dienstverlening zorgen wij voor adequate behartiging van de belangen van onze cliënten. Cliënten zijn wij zakelijk van dienst en wij voorkomen dat wij worden beïnvloed, misleid of gemanipuleerd. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden handelwijzen van cliënten of met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Alle betrokkenen bij een opdracht zijn objectief, onbevooroordeeld en onpartijdig, zowel in financieel als in relationeel opzicht.

 

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid
Wij verrichten onze werkzaamheden in overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle medewerkers. 

Voor alle medewerkers in onze organisatie geldt de eis dat voor alle informatie over onze cliënten en opdrachten vertrouwelijkheid geldt en dat dossiers en stukken van de cliënt zorgvuldig worden bewaard. 

Wij hebben regels voor kwaliteitsbewaking van al onze werkzaamheden en voeren waar nodig vaktechnisch overleg om tot een zorgvuldig afgewogen vakkundige oordeelsvorming te komen en daarnaar te handelen.

 


Naleving gedragscode

Onze gedragscode maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden en het maatschapscontract. 
Hierin staan de consequenties voor niet-naleving geregeld. Daarnaast kent onze organisatie een incidenten- en een klachtenregeling.

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.
In onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants van NBA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze gedrags- en beroepsregels worden basisprincipes voorgeschreven voor onze dienstverlening.

De basisprincipes zijn:
⦁    Integriteit
⦁    Objectiviteit
⦁    Vakbekwaamheid
⦁    Zorgvuldigheid
⦁    Vertrouwelijkheid
⦁    Professionaliteit

We verlenen onze professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes die in het beleid c.q. handboeken van SMA Accountants N.V. zijn opgenomen.

Voor onze accountantsorganisatie betekent dit concreet:
⦁    We zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
⦁    We accepteren en betalen geen steekpenningen.
⦁    We bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen.
⦁    We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
⦁    We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen.
⦁    We bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid.
⦁    Wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met onze interne richtlijnen voor consultatie.

 


Sancties 

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.