Over SMA Accountants

Over ons / Bedrijfsfilosofie

SMA Accountants NV heeft in voorgaande jaren altijd als doelstelling gehad grote accountants- en adviesopdrachten af te sluiten die voor de individuele aandeelhouders niet uitvoerbaar zouden zijn en het leveren van de daartoe vereiste diensten en voorzieningen. De afgelopen jaren is het accent verschoven naar het uitvoering geven aan wettelijke controleopdrachten (niet-OOB), die vooralsnog door de aandeelhoudende kantoren worden ingebracht. SMA Accountants NV acquireert deze opdrachten ook zelfstandig. 
Door bundeling van krachten en expertise van de deelnemende kantoren wordt beoogd dat de praktijk van SMA Accountants NV staat voor een cultuur waarin commerciële slagkracht en vaktechnische kwaliteit worden gecombineerd en vaktechnische kwaliteit te allen tijde doorslaggevend zal zijn.  Onze gezamenlijke kwaliteitsambitie daarbij is dat wij streven om  minimaal te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op wettelijke controleopdrachten en NVKS-opdrachten.
De uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd in onze gedrags- en beroepsregels en omvatten de basisprincipes van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Bij al onze dienstverlening houden wij de belangen van zowel onze opdrachtgevers als ook het maatschappelijk verkeer en de gebruikers van onze accountantsverklaringen in het oog. 
SMA Accountants NV heeft echter ook een eigen missie en visie. Uitgangspunten die niet door derden zijn geformuleerd, maar door ons zelf zijn opgelegd om transparant te zijn welk kwaliteitsniveau hierbij wordt nagestreefd, te weten: 

  • het borgen van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan onze cliënten en betrokkenheid bij deze cliënten;
  • bundeling van krachten en expertise;
  • het verschaffen van duidelijkheid in de organisatie, onder meer door het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • het inzichtelijk maken van onze werkwijze door een persoonlijke benadering;
  • het verbeteren van de doelmatigheid van werken;
  • het leggen van een basis onder de organisatie ten behoeve van toekomstige uitbreiding van activiteiten.

Aldus niet alleen de eisen vanuit de wet- en regelgeving bepalen het kader waarbinnen wij functioneren. Deze geven sec ondersteuning aan het kwaliteitsbeleid. Hieraan dient vanzelfsprekend minimaal te worden voldaan. Het kwaliteitsbeleid gaat echter verder dan alleen compliant zijn. Kwaliteit raakt ook de cultuur van onze organisatie en het gedrag van de mensen die hier deel van uitmaken. 

De cultuur binnen onze accountantspraktijk beïnvloedt wat bestuur  en onze medewerkers belangrijk vinden of wat bestuur en medewerkers geloven dat belangrijk wordt gevonden. De cultuur bepaalt daarmee in belangrijke mate het gedrag van bestuur en medewerkers en vice versa. De effectiviteit van de maatregelen gericht op het verbeteren en waarborgen van kwaliteit is in belangrijke mate afhankelijk van de mate waarin onze praktijk een kwaliteitsgerichte cultuur heeft. Het bestuur van SMA Accountants vindt het navolgende belangrijk:

  • Medewerkers voelen zich betrokken bij de missie, visie, strategie en kernwaarden van onze accountantspraktijk (stip aan de horizon);
  • Onze praktijk stimuleert medewerkers om het gewenste gedrag te vertonen dat aansluit bij de kwaliteitsgerichte cultuur;
  • Het bestuur draagt in voorbeeldgedrag bij aan een kwaliteitsgerichte cultuur (tone at the top);
  • Medewerkers en bestuur worden gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen door het beoordelings-, belonings-, promotie- en sanctioneringsbeleid.

 
Wij omarmen als kantoor de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” en ondernemen daar adequaat actie op. Wij zien erop toe dat binnen onze organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd. De focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding zijn belangrijke waarden voor ons.
De maatregelen hebben tot doel om het vertrouwen in en de kwaliteit van het accountantsberoep te verbeteren. Wij werken voortdurend aan aanpassing en verbetering van onze kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening.